Tjänster inom elhandel

Upphandling el och därtill hörande produkter och tjänster

Oriri hjälper stora elkunder att köpa in el. Rätt utfört kan detta skapa mycket stora värden för dig som kund. Vi börjar med en översyn och analys av nuvarande avtal, portföljer, policys. Detta för att kunna identifiera kostnader och risker för kund. I samtal med kund går vi igenom behov och önskemål i nytt elhandelsavtal och skapar sedan en kravställning, som ska accepteras av kund. Vi vill även gå igenom vad som är viktigt för vår kund och skapar ett förfrågningsunderlag med utvärderingskriterier som harmonierar med dessa. Sedan går vi igenom vilka anbudsgivare som vi bedömer kan ge kunden det de önskar och skickar förfrågan till dessa.

För offentliga kunder som lyder under LoU läggs förfrågan ut på lämplig plattform (e-Avrop, Visma, TendSign m fl). Oriri svarar på frågor från elleverantörer under anbudstiden samt analyserar och sammanställer inkomna anbud. Tillsammans med kund beslutar vi vilka leverantörer vi vill gå vidare med, genomför förhandlingar samt gör en grundlig avtalsanalys innan avtal tecknas med elhandlaren.

Framtagande av risk- och handelsstrategier

Köper du in mycket el, behöver du en strategi för hur du vill göra det. Riskerna kan vara enorma och kan få mycket allvarliga konsekvenser om man tar felaktiga beslut. Oriri hjälper kunder att ta fram strategier för sin elhandel, men går även igenom vilka risker som föreligger och hur de kan hanteras. I slutänden är det förstås alltid du som kund som beslutar hur ni vill göra, men risktagande ska vara medvetet och kund hanterar de risker man anser sig behöva hantera.

Contract Management; Fakturakontroll, fysisk och finansiell krafthandel

Allt inom krafthandel är vår spetskompetens. Vi kan detta fullt ut. Vår tjänst ”Contract Management” ger dig som kund 100 % koll på att din faktura är korrekt. Vi kollar samtliga timvärden, spotpris och volym för att säkerställa att ditt rörliga elpris är rätt. Har du prissäkringar så räknar vi fram resultatet från dessa mot månadens spotpris och kontrollerar så att det är rätt på fakturan. Vi håller även koll på pris för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Varje månad får du en rapport, inte bara med ovanstående beräkningar, utan även med en beskrivning av marknadsläget inklusive rekommendationer.

Punktskatter och deklarationer på el och elcertifikat

Betalar du rätt skatt på el? Har du rätt till en reduktion av skatten? I grunden ska all el i Sverige beskattas med full skatt (36 öre/kWh + moms, 2022), men här finns många undantag. Vi vet vilka och vi hjälper dig att ansöka om reduktion av energiskatt på el.

Oriri hjälper ett större antal kunder att retroaktivt söka tillbaka skatt och sedan månadsvis/kvartalsvis genomföra ansökan om återbetalning.

Vi genomför även månadsvisa deklarationer för de företag som är skattepliktiga för elektrisk kraft, ex vis producenter och/eller förbrukare över 10 GWh. Vi kan givetvis även bistå er med en ansökan om att få bli frivilligt skattskyldiga.

Vi genomför även deklarationer av elcertifikat och ursprungsgarantier till Energimyndigheten.

Power Purchase Agreement (PPA), långa elavtal (upp till 25 år)

Många storförbrukare har börjat att handla el direkt från en producent. Detta skapar ett stabilt pris på lång sikt och klimatmässigt helt rätt i tiden. Är man inne tidigt i processen kan man skapa s k ”additionalitet” vilket innebär att ex vis ett vindkraftverk byggs för att just du har valt att köpa el från det, dvs. du har skapat en möjlighet för producenten att investera i ett vindkraftverk. Förutsättningen är att avtalet är långsiktigt (minst 10 år) och att både kund och producent är nöjda med det avtalade priset.

Tyvärr finns det många fallgropar som man måste ha med sig i en upphandling. Oriri har genomfört upphandlingar av PPA-avtal och kan fallgroparna och vet vad du som kund bör tänka på.

Portföljförvaltning, rådgivning för köp och sälj

Oriri används ofta för rådgivning i portföljfrågor; ska vi köpa nu, eller ligga lågt, vad är er bedömning av marknaden? Köper du tjänsten ”Contract Management” så ingår detta.

Stöd vid förnybar elproduktion från vind och sol

Funderar du på att skaffa egen produktion? Då är Oriri ditt stöd. Vi räknar på budgetkostnader, framtida elpriser och ger dig en kalkyl på lönsamheten. Vi har de rätta kontakterna för att du ska komma vidare i ditt projekt.

Hantering överskott, el samt hantering av elcertifikat och ursprungsgarantier

När du blir egen producent behöver du hantera din försäljning av den el som produceras samt även avyttring av elcertifikat och ursprungsgarantier. Vi har utfört denna tjänst åt många producenter.